Кадрова служба
 
назад до ЗМІСТУ  

БРОКЕР

Професія брокера для нас відносно нова. З огляду на те, що перші біржі з’явилися в нашій країні не так давно, першим працівникам біржі доводилося практично всьому вчитися самостійно, словом, на своїх помилках. На початку 90-х кількість усіляких бірж стрімко збіль¬шувалася, нові напрямки в економіці притягали величезну кількість людей, як професіоналів, так і новачків.

Якщо згадати 92-93 роки, то ледь чи не в кожному великому місті можна було зу¬стріти людей, які або працювали брокера¬ми, або мали яке-небудь відношення до роботи на біржі. Пізніше кількість торгових площадок стала настільки ж стрімко ско¬рочуватися, як і росла. Вони змінили свою орієнтованість з товарного ринку на ринок фінансових інструментів. Інформація про курс долара на біржах стала настільки ж звичною, як прогноз погоди на завтра. У цей період остаточно стала формуватися професія брокера як професійного посе¬редника, що працює на фінансовому рин¬ку. Поряд з валютною біржею активно роз¬вивалися фондові і ф’ючерсні біржі. Стрім¬ко ріс ринок боргових зобов’язань. Для ро¬боти в вітчизняній фінансовій системі було потрібно все більше фахівців високого рів¬ня. З’явилася велика кількість шкіл і кур¬сів, що займаються підготовкою брокерів різних напрямків. Також виникла система державного ліцензування брокерської ді¬яльності. Так, наприклад, брокер не може займатися посередницькою діяльністю на фондовому ринку без відповідного атес¬тата. Для одержання цього атестата необ¬хідно здавати досить складний екзамен з економічних дисциплін. Брокери, що пра¬цюють на валютних і ф’ючерсних біржах, також проходять курси підготовки й одер¬жують відповідні сертифікати. Навчанням брокерів зазвичай займається сама бір¬жа. Але навіть наявність усіх сертифіка¬тів не гарантує стовідсоткового працев¬лаштування.

Робота брокера в основному полягає в тому, що в біржових торгах він безпо¬середньо представляє інтереси клієнтів, тобто за їх дорученням він виставляє за¬явки на купівлю або продаж того або ін¬шого фінансового інструмента (боргові зобов’язання, акції, ф’ючерсні контракти, валюту) за визначеною ціною і робить уго¬ди з іншими брокерами або з біржею в за¬лежності від типу інструмента і від торго¬вельної системи. В основному угоди від¬буваються на рахунок клієнта, і брокер мо¬же не мати безпосередньої фінансової за¬цікавленості в ціні, за якою відбуваються дані угоди. Але в реальній ситуації (осо¬бливо в нас) взаємини брокера і клієнта можуть складатися по-різному, і у випад¬ку зацікавленості брокера виникає ґрунт для різних зловживань і фінансових ма¬хінацій. Так, відомі численні судові про¬цеси над брокерами, що умудрялися об¬манювати своїх клієнтів на багато мільйо¬нів доларів.

В розвинутих країнах існує серйозна система контролю за діяльністю брокер¬ських фірм і біржових посередників. Бага¬то клієнтів самі, як брокери, беруть участь у біржових торгах і роблять угоди безпо¬середньо на свій рахунок. Таких брокерів називають трейдерами. Але в економічній практиці слово трейдер найчастіше озна¬чає те ж, що і брокер. Так, на фондовому ринку людей, що безпосередньо уклада¬ють угоди з акціями, прийнято називати трейдерами.

Взагалі спрямованість фондового рин¬ку на іноземних клієнтів наклала і певний відбиток на вимоги, пропоновані до даної професії. Як правило, крім гарної реакції, пам’яті й уміння швидко орієнтуватися в ситуації на ринку, однією з основних ви¬мог є гарне знання іноземних мов. Не за¬шкодить і гарне знання математичних дис¬циплін. Брокеру також непогано мати міц¬ні нерви, витримку й уміння спілкувати¬ся з людьми. Це особливо стає у пригоді в спірних ситуаціях, що дуже часто вини¬кають на біржі. Так, у своїх помилках бага¬то клієнтів готові в першу чергу звинува¬чувати брокера, і це найчастіше призво¬дить до серйозних конфліктів. Тому бага¬то фірм намагаються якомога чіткіше ре¬гламентувати процедуру спілкування бро¬керів і клієнтів.

Зараз на основних біржах електро¬нна система торгівлі, і брокери вво¬дять свої заявки в торговельну систе¬му з комп’ютера. Хоча раніше мали міс¬це “торги з голосу”, де брокери голосно викрикували свої заявки, і оператор вво¬див їх у торговельну систему. На лондон¬ській ф’ючерсній біржі дотепер торги про¬водяться без використання комп’ютерів-в, і брокери спілкуються мовою жестів, роблячи угоди безпосередньо один з од¬ним. Схожа система існує і на Чикагській Товарній Біржі. “Голосова” система торгів залучає всіх насамперед своєю відкритіс¬тю, можливістю контролювати правиль¬ність виконання заявок і відсутністю різ¬ного роду фінансових махінацій.

При цьому варто згадати, що усі вітчиз¬няні біржі в той або інший період розоряли¬ся або переживали певні фінансові труд¬нощі, але незважаючи на це в економіці з’явилися професіонали, що розбирають¬ся в ситуації на ринку і здатні надавати брокерські послуги на високому рівні.

Брокер може працювати як на фіксова¬ному окладі, так і на відсотку від угод.

назад до ЗМІСТУ  
     
Інфо